πŸ“… October 30, 2020 β€’ πŸ• 10:33 β€’ 🏷 Blog β€’ πŸ‘ 14

I recently joined the Artificial Intelligence committee of the Data Driven Marketing Association (DDMA), which aims to promote the use of responsible AI for marketing and other forms of interaction with customers. Read the small introductory post published by the DDMA below (in Dutch)

David Graus, Randstad Groep Nederland, Commissie AI: β€œAI biedt enorme kansen om filterbubbels te doorbreken en bias te reduceren”

David heeft een achtergrond in zoekmachinetechnologie waarmee hij inmiddels een carriΓ¨re heeft opgebouwd gericht op de ontwikkeling van personalisatie- en aanbevelingssystemen. In zijn huidige rol geeft David leiding aan de data scientists van Randstad Groep Nederland en is hij betrokken bij alle facetten van het bouwen van AI-systemen, van ideation tot aan het daadwerkelijk in productie brengen en monitoren van systemen. β€œUit ervaring weet ik dat je als AI-ontwerper en -bouwer over de mogelijkheden beschikt om personalisatie- en aanbevelingssystemen in de basis ethisch verantwoord op te zetten. AI biedt daarom grote kansen om filterbubbels te doorbreken en bias te reduceren. Als lid van de Commissie AI hoop ik de sector hierbij te helpen.β€œ

source: ddma.nl